Duálne vzdelávanie
Autor: Vladimír Botto Kategória: Duálne vzdelávanie Pridané: 10.10.2019

Duálne vzdelávanie

Od septembra tohto roku máme žiakov prvého ročníka na duálnom vzdelávaní. 

 

DUÁLNE VZDELÁVANIE

1.Čo je to duálne vzdelávanie?

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

2. Kde sa duálne vzdelávanie vykonáva?

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo a ak mu bolo zároveň vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje aj priestor, ku ktorému má vlastnícke právo alebo užívacie právo organizácia, v ktorej sú združení viacerí zamestnávatelia, ktoré môžeme označiť aj ako „spoločné pracovisko praktického vyučovania“. Overovanie spôsobilosti takejto organizácie sa uskutočňuje rovnakým spôsobom ako overovanie spôsobilosti zamestnávateľa.

3. Ako duálne vzdelávanie vyzerá v praxi?

Praktické vyučovanie žiaka u zamestnávateľa sa vykonáva formou odborného výcviku alebo odbornej praxe, ktoré sú organizované ako odborný vyučovací predmet praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre systém duálneho vzdelávania. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením hlavného inštruktora, inštruktora alebo majstra odbornej výchovy. Odborná prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru a vykonáva sa pod vedením učiteľa odbornej praxe, hlavného inštruktora alebo inštruktora. Praktické vyučovanie žiakov formou odborného výcviku sa vykonáva v odboroch štúdia, v ktorých žiak získa výučný list.

4. Príležitosti a silné stránky duálneho vzdelávania:

• Vysokokvalifikovaná pracovná sila, plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce.

• Nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľa.

• Osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese u zamestnávateľa.

• Výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa.

• Zodpovednosť zamestnávateľov za praktickú časť odborného vzdelávania.

• Vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania.

• Aktuálnosť odborných vzdelávacích programov a ich obsahu, možnosť flexibility v ich úprave.

• Overenie vedomostí a zručností  absolventa zamestnávateľom pri ukončovaní štúdia.

• Žiak si vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie.

• Výber žiaka na duálne vzdelávanie priamo zamestnávateľom a prijímanie žiaka do školy so súhlasom zamestnávateľa.

• Úzka spolupráca podniku, školy a žiaka.

• Rozvoj povolaní naviazaných na potreby trhu.

• Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom. Zvýšenie zamestnanosti absolventov SOŠ.

• Príležitosť pre mladých ľudí získať kvalitnú prípravu na povolanie.

• Zlepšenie úrovne odborných kompetencií a pracovnej morálky absolventov škôl.

• Reálne pracovné, sociálne situácie  a osvojenie si „firemnej kultúry“.

• Výber vhodných absolventov a ich zamestnávanie pre vlastné  potreby podniku.

• Vytváranie vzdelávacích programov podľa požiadaviek a potrieb zamestnávateľov.

• Posilnenie spoločenského statusu a atraktivity technických povolaní - status „poctivého remesla“.

• Zjednotenie obsahu a náročnosti kvalifikačných skúšok, kvalifikačných úrovní.

• Záujem štátu a ochota zahraničných komôr podporiť rozvoj duálneho vzdelávania svojou vlastnou skúsenosťou.

• Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a Slovenska.

• Prostredníctvom dobrých príkladov postupné zapojenie väčšieho počtu zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy systémom duálneho vzdelávania.

• Možnosť financovania prechodu na duálny systém zo štrukturálnych fondov EÚ.

• Zvýšenie objemu financií do školstva (v pomere k HDP) prostredníctvom vstupu zamestnávateľov do financovania odborného vzdelávania a prípravy.

• Vstup zamestnávateľov do zvyšovania odbornej úrovne učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy.